הגדרת דרישות פרויקט לפני תחילת פיתוח מוצר חדש

תהליך הפיתוח

חברת גיזמו-מייקר עובדת לפי שלבי פיתוח המוצר הנהוגים בתעשייה, הכוללים שלבי הגדרת דרישות, תכן ראשוני, פרטני והכנה לייצור. שלבי התכן מותאמים לדרישות כל פרויקט עלפי צרכיו ודרישותיו הפרטניות.

פירוט שלבי העבודה:

0.SOW- “Statement Of Work “

הגדרת דרישות הפרויקט, יעדים ותוצרים סופיים רצויים. (מפורט בתחילת המסמך)

מסמך SOW דרוש לצורך ניסוח הצעת המחיר, ויעשה ע"י מזמין השירות בשיתוף עם נציג חברת MecBit. השלב אינו כרוך בתשלום או התחייבות מצד הצדדים, למעט התחייבוהצדדים לסודיות.

1.SRR– “System Requirements Review”

שלב  SRRהינו שלב מחקרי הכולל הגדרות ומחקר ראשוני לפי צרכי הפרויקט, סקירת ספרות ומציאת כיווני פתרון וכיווני תכן ראשוניים. במידת הצורך, תבוצע סקירה של מוצרים קיימים, בדיקת טכנולוגיות קיימות בשוק, מציאת כיווני פתרון הנדסי והתייעצות עם מומחים מהתחום. הממצאים יפורטו בדוא"ל, מייל או בעלפה.

השלב מתומחר לפי 2~10 שעות עבודה, עלפי הצרכים הפרטניים של הפרויקט.

לאחר ביצוע הסקירה, ניתן לעדכן את הגדרות הפרויקט בהתאם לממצאים.

2.SDR System Design Review

בשלב SDR מתחילים לבצע מידול ממוחשב וסקיצות ידניות ברמת קונספט הבסיסי, מבלי להיכנס לפרטי המוצר. בסוף שלב SDR ניתן לראות במחשב את חלקי המערכת העיקריים בוורסיות שונות לפי כיווני חשיבה שונים, בכדי לבחון את הרעיונות המתאימים ביותר לפרויקט. במקרים מסוימים השלב יכלול תכנון ע"י דיאגראמת בלוקים, פירוט אלגוריתם או צורת הצגה אחרת שאינה בהכרח כוללת מידול תלת ממדית.

3.Preliminary Design Review PDR.

שלב PDR הינו שלב התכן הכללי בפרויקט. בשלב זה הופכים את אחד הקונספטים המתאימים להדמיה תלת ממדית מלאה, ע"י שימוש בתוכנות Computer Aided Design , שרטוטים וחישובים ראשוניים.

בסוף שלב PDR מתקבלות הדמיות ממוחשבות של רכיבי המוצר, ברמת קונספט מתקדם. הקבצים המתקבלים בסוף שלב זה עדיין אינם מוכנים לייצור אב טיפוס, אך הם דרושים לצורך בחינת הקונספט, התחלת ביצוע חישובי חוזק וסימולציות במידת הצורך, והדמיה ממוחשבת תלת ממדית של המוצר. שלב התכן הכללי כולל במידת הצורך:

3.1ביצוע חישובים, איתור רכיבים והחלטה על נתונים כמותיים דרושים.

3.2תכן (שרטוט ומידול) רכיביו של הקונספט המתאים ובחירת רכיבי מדף במידת הצורך.

3.3שילוב מעצב תעשייתי (בתמחור נפרד, ולפי הצורך).

3.4מידול בתלת מימד במחשב, בתוכנת Solid-works  עלפי כללי התכן המקובלים בתעשייה’ ובצורה מודולארית המאפשרת ביצוע עדכונים לאחר סיום התכן.

4.CDRCritical Design Review.

שלב CDR הוא שלב תכן פרטני, בו מכינים את הקבצים שתוכננו בשלב PDR לייצור אב טיפוס. השלב כולל בדר"כ:

4.1 תכן פרטני של הקונספט הנבחר, הערכת משקלים, מאמצי חומר ושיקולים נוספים במידת הצורך.

4.2 בחירת חומרים אופטימאליים ושיטות ייצור מתאימות עלפי דרישות המוצר ודרישות המחיר.

4.3הפקת שרטוטים וקבצים לייצור אב טיפוס.

4.4  הפקת רשימת רכיבים (BOM) והוראות ייצור אב טיפוס.

4. בניית אב טיפוס.

אב הטיפוס הינו מוצר ראשוני, עובד, הדומה מאוד בצורתו ותפקודו למוצר הסופי המיוצר בייצור סידרתי.

שלב בניית אב טיפוס אינו כלול בהצעת מחיר זו, והוא מתומחר בנפרד במידת הצורך ועלפי צרכי הפרויקט לאחר ביצוע שלבי הפיתוח. ניתן לתמחר את בניית אב הטיפוס רק לאחר הכנת שרטוטי המוצר ובחינת עלות הרכיבים ועלות ההרכבה.

עם זאת, החברה מפעילה מספר מכונות "In house" אשר עשויות לצמצם במידה ניכרת את עלויות ייצור אבי הטיפוס במכרים מסויימים.

לדוגמא, בבעלותנו מכונת הדפסה תלת ממדית מסוג FDM, אשר מייצרת חלקי פלסטיק ABS קשיח ברזולוציה של 0.2 מילימטר. כמו כן מפעילה החברה חדר מודלים להרכבה, הלחמה, עבודות פיניש/צבע וכדו.

לאחר סיום שלב CDR, ניתן לקבל הצעת מחיר לבניית אב הטיפוס ע"י צוות המהנדסים בחברה, במידה ועבודות הייצור הינם במסגרת היכולות של החברה.

במידה ואין ביכולתנו לייצר את אב הטיפוס, נוכל תמיד להפנות אתכם לבעלי מקצוע, מפעלים וחברות אשר להן יש את המכשור והידע הדרוש בכדי לייצר את אב הטיפוס.

  1. תיקונים והתאמות.

לאחר בניית אב הטיפוס, לעיתים מתעורר צורך לבצע שינויים מינורים והתאמות לתכן.

החברה תספק 5~10 שעות עבודה של שרטט ללא תשלום נוסף, עבור ביצוע ההתאמות הללו. במידת הצורך ניתן להמשיך ולבצע תיקונים ושיפורים נוספים מעבר למגבלה זו, לפי תחשיב שעות עבודה.

התחייבות MecBit בע"מ לשמירה על סודיות והסכמות כלליות.

הצהרת סודיות.

התחייבות זו ניתנת לאדם שפרטיו רשומים לעיל וחתימתו מופיעה בתחתית העמודים (להלן היזם) ע"י  (להלן "החברה"). הואיל וליזם יש מידע המתייחס למוצר חדש, והועיל והיזם מעוניין לחשוף בפני החברה את המידע וכן את פרטיו האישיים לצרכי בחינת ההתקשרות עם החברה. לכן בהתחשב בסודיות המידע החברה מסכימה כדלקמן: 1.לשמור סודיות ולא לגלות לכל אדם ו/ או תאגיד ו/ או גוף כלשהו, זולת האנשים הנוטלים חלק בעבודה, כל מידע, רישום, תוכנית, מפרט, מסמך, שרטוטים, נתון עיוני, מדעי, מתכון או כל קניין רוחני אחר של היזם אשר ייחשף במסגרת טופס זה וכן במסגרת התקשרויות נוספות בין החברה והיזם בנושא המוצר הנוכחי. כל הנ"ל יקרא להלן: "מידע". "החברה" מתחייבת לגבי המידע כדלקמן:  א. לא להעתיק ו/או לא להרשות לאחרים ו/או לא לאפשר לאחרים לבצע במידע או בחלק ממנו, שכפול, העתקה, צילום, תדפיס וכל צורת העתקה אחרת אלא לצורך ביצוע העבודה בלבד. ב. על העותקים של המידע יחולו הוראות התחייבות זו, וכל האמור לגבי מידע יחול גם על עותקיה. ג. לשמור בהקפדה על המידע ולנקוט בכל אמצעי הזהירות לשם מניעת אובדנו ו/או הגעתו לידי אחר.2. ההתחייבות לשמירת הסודיות לגבי המידע תהיה תקפה גם לאחר סיום ההתקשרות בין הממציא והחברה ולמשך תקופה של 4 שנים לכל הפחות.

תנאי שירות

חברת  גיזמו הנדסה הינה חברה העוסקת בפיתוח ומתן פתרונות טכניים והנדסיים למוצרים וטכנולוגיות, בתחומי המכאניקה, אלקטרוניקה, תוכנה, ניהול תרמי ועוד. למען הסר ספק, החברה אינה עוסקת ולא תספק שירות בכל הקשור לעריכת פטנטים, חיפוש פטנטים, ייעוץ בנושא קניין רוחני או הכנת חומר לצרכי פטנט. החברה אינה אחראית לשימוש שיעשה במוצר שתפתח או בחומר הנלווה לו, ואינה מספק תו תקן או כל אישור רשמי אחר לצורך ייצור ומכירת המוצר.על היזם חלה האחריות הבלעדית לוודא כי בידיו מצויים כל האישורים הבטיחותיים, התברואתיים והמשפטיים ממכון התקנים, רשויות מקומיות משרד הבריאות וכל גוף אחר לצורך ייצור המוצר, מכירתו והפצתו. אבי הטיפוס המיוצרים לעיתים כחלק מתהליך הפיתוח, הינם מודלים להדגמה בלבד, ואינם מיועדים לשימוש ע"י צרכן, מכירה או הפצה. אורך החיים של אבי הטיפוס הינו מוגבל ביחס למוצר הסופי ותפקודם עשוי להיות שונה, על כן יש לעשות בהם שימוש זהיר ושקול תוך שמירה על כללי בטיחות והפעלה בסביבה מבוקרת ע"י אנשי מקצוע מתאימים. החברה אינה מבצעת ניסויים בטיחותיים ואינה מורשית לספק אישורים או תקנים לייצור הפעלה או מכירה. על כן החברה לא תהיה אחראית לכל נזק שיגרם, לאדם או לרכוש עקב ייצור, הפעלה או שימוש באב טיפוס או מוצר שפותח בחברה.

תנאי תשלום.

החברה תעביר את קבצי תיק הפרויקט ליזם רק לאחר פירעון מלא של כל התשלומים המפורטים בהצעת המחיר. התשלום יעשה בהמחאה או העברה בנקאית עם סיום כל שלב בנפרד כפי שמפורט בסעיפי המחיר. העבודה שבוצעה בכל שלב תיבדק בצורה מעמיקה ומקיפה ע"י היזם, ורק לאחר מכן יבוצע ע"י היזם תשלום ותחל העבודה על שלב התכן הבא בתור. התשלום עבור כל שלב בנפרד, מהווה אישור סופי ומוחלט לסיום העבודה על אותו השלב וויתור על כל טענה או דרישה בעתיד. את התשלום יש להעביר בצ'ק או העברה בנקאית בצירוף מע"מ, ולהודיע על ביצוע ההעברה למנהל הפרויקט.