הסכם סודיות

הסכם סודיות

הסכם סודיות סטנדרטי לשימוש חופשי בעברית:

הסכם סודיות (פורמט PDF)

הסכם סודיות (פורמט DOC)

הסכם סודיות סטנדרטי לשימוש חופשי באנגלית:

NDA (PDF)

NDA (Doc)

סודיות היא מרכיב חשוב בעבודה שלנו עם ממציאים.

כקבלני משנה של היזם, אנחנו מתייחסים בכובד ראש לסודיות המידע שחושף היזם בפנינו ורצונם של ממציאים רבים להגן על הקניין הרוחני שלהם. כיזמים בעצמנו, גם אנחנו היינו לא פעם בעמדה בה היינו זקוקים להגנה משפטית על הקניין שלנו בזמן התחלת עבודה עם שותף מפיץ, מפעל, קבלן משנה, וכל שותף אחר לדרך היזמית.

ממציאים מסויימים סבורים בטעות שהדרך להגן על ההמצאה שלהם בשלב המוקדם של תחילת הפיתוח הוא ע"י רישום פטנט. אך רישום פטנט בשלב מוקדם מידי הוא טעות נפוצה. רישום פטנט "נועל" את הגרסה של המוצר עוד לפני הפיתוח ולא מאפשר למהנדס יחד עם היזם להגיע לפתרון האופטימאלי. ממציאים שמתחילים את תהליך רישום הפטנט לפני פיתוח המוצר נאלצים בדרךכלל לשלם בזמן ובכסף על פטנט נוסף לאחר גמר הפיתוח, בכדי לכלול בבקשת הפטנט את כל הפרטים החדשים והשינויים שהתווספו למוצר בזמן תהליך הפיתוח.

הדרך הנכונה להגנה מפני העתקות היא:

1- עבודה עם אנשים אמינים: כל קבלן משנה, ספק, יצרן, ספק שירות או עובד, הוא "שותף לדרך" שיש לבחור בקפידה!

2- חתימה על הסכם סודיות (NDA). הסכם הסודיות מאפשר ליזם לחשוף את הרעיון מול ספקי השירות השונים לאחר שקיבלת התחייבות לשמירה על סודיות.

אנחנו מנסים כמובן למלא אחר שני התנאים. ב14 השנים בהם עסקנו במתן שירותי פיתוח הנדסי ליזמים וחברות הזנק, דאגנו תמיד לשמור על מוניטין חיובי ולהתייחס ברצינות ובכובד ראש לשמירה על סודיות. אנחנו יודעים שהקיום שלנו מבחינה עיסקית תלוי בשמירה על סודיות ואי תחרות עם הלקוחות שלנו, ועל קח יכולים להעיד מאות לקוחותינו לאורך השנים.

אנחנו כמובן גם שמחים לחתום על הסכמי סודיות לפני כל פגישה, כולל כל הסכם סודיות שמביא הלקוח איתו, או אחד ההסכמים הסטדנדרטיים שלנו.

מצורפים כאן הסכמי הסודיות הסטנדרטיים שלנו לשימוש חופשי באנגלית ובעברית:דוגמא למבנה ההסכם:

התחייבות לשמירת סודיות

אני הח"מ: להלן: ה"מתחייבת"

נושא המידע:_____________________________________ "מידע".

ה"מתחייבת" מתחייבת לגבי המידע כדלקמן:

  1. לא לעשות שימוש במידע.

א. לשמור סודיות מוחלטת ומלאה ולא לגלות לכל אדם ו/ או תאגיד ו/ או גוף כלשהו, זולת האנשים הנוטלים

חלק בעבודה, כל מידע, רישום, תוכנית, מפרט, מסמך, שרטוטים, דיאגרמות, טבלאות, נתון עיוני, מדעי,

מעשי, מתכון, נתונים כספיים, מחזורי מכירות, תחומי פעילות וכו'. בין בכתב ובין אם בעל פה שהובאו

לידיעת ה"מתחייבת" ונמסרו לה ע"י המציגים במישרין ו/או בעקיפין או שהגיעו לידיעת ה"מתחייבת" בקשר עם או כתוצאה מן העבודה.

2.לא להעתיק או לשכפל את המידע.

א. לא להעתיק ו/או לא להרשות לאחרים ו/או לא לאפשר לאחרים לבצע במידע או בחלק ממנו, שכפול,

העתקה, צילום, תדפיס וכל צורת העתקה אחרת אלא לצורך ביצוע העבודה בלבד.

ב. על העותקים של המידע יחולו הוראות התחייבות זו, וכל האמור לגבי מידע יחול גם על עותקיה.

ג. לשמור בהקפדה על המידע ולנקוט בכל אמצעי הזהירות לשם מניעת אובדנו ו/או הגעתו לידי אחר.

ד. להגביל את הגישה למידע אך ורק לאותם אנשים או גורמים העוסקים בפועל בעבודה.

ה. לנקוט בכל האמצעים להבטיח את שמירת המידע ע"י כל אדם הבא במגע עם המידע.

ו. להודיע בכל מקרה של אובדן מידע כלשהו.

ז. לא לפרסם בכל צורה שהיא כל נתון הנוגע לעבודה ו/או למידע עפ"י הוראות בלבד.

  1. ההתחייבות לשמירת הסודיות לגבי המידע תהיה תקפה גם לאחר סיום העבודה.
  2. ה"מתחייבת" תחזיר ותמסור, עם סיום העבודה, או בכל עת לפי דרישה, כל מסמך הנוגע למידע או לעבודה.
  3. ההתחייבות הנ"ל תחול גם על עובדים של ה"מתחייבת" ועל כל המועסק מטעמה, או ביחד איתה בביצוע העבודה כולה או חלק ממנה. "המתחייבת" תעשה כל הדרוש להבטיח קיום ההתחייבות הנ"ל על ידם.
  4. הסכם סודיות זה תקף לשנה מיום החתימה.

ולראיה באנו על החתום ביוםלחודש .

"המתחייבת"

אנו מסכימים להתחייבות הנ"ל

שם: חתימה:

שם נציג: חתימה: